• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุบลราชธานี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การริเริ่มการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา

โพสต์เมื่อ 2021-09-30 09:14:51

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรีเจนท์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี