• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

บุคลากร


  Team Image 1

  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช

  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ
  Team Image 1

  นางเสาวลักษณ์ ภูสมสาย

  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 • Team Image 1

  นายรังสรรค์ วงค์สุข

  นักวิชาการศึกษา
 • Team Image 1

  นายธีระยุทธ์ พั่วพันธ์

  นักวิาการศึกษา
 • Team Image 1

  นางสาวนันทิชา วิปุละ

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 • Team Image 1

  นางสาวปริยานุช มีอรุณ

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 • Team Image 1

  นายศิริชัย บุตรแก้ว

  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ