• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ข่าวประชาสัมพันธ์


การตรวจเยี่ยมโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี...

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสัตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถึงอายุครบ 6...

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2564...

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษบงกช ชั้น 1 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563...

ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมบุษบงกช ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี...

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุบลราชธานี สู่เศรษ...

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรีเจนท์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน” หลังการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแล...

ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรีเจนท์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนและการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย ที่รับผิดชอบด้าน...

ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรีเจนท์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะรีเจนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563...

วันที่ 19-21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมผาแต้ม & แก่งพิสมัยริเวอร์ไซด์ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี