• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ข่าวประชาสัมพันธ์


ม.ราชภัฏอุบล MOU ป.ป.ท. ต่อต้านทุจริต และ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" กับ "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ" และ "ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี"

"การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA กลุ่ม 10"

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA กลุ่ม 10 วันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประ...

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี