• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
News Image

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์เมื่อ 2021-03-29 10:26:43

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำรายงานข้อมูลสถานภาพตำบล พร้อมทั้งรายละเอียดการทบทวนและปรับกิจกรรมยกระดับรายตำบล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ผ่านระบบ Video Conference