• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
News Image

ม.ราชภัฏอุบลเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

โพสต์เมื่อ 2021-05-13 16:54:35

      

           ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น ๗ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี  จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐด้วยธรรมาภิบาล และบรรยายแนวทางการสร้างเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร พร้อมได้นำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วม "ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต" ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันและหน่วยงานเทียบเท่า หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน กว่า ๒๕๐ คน โดยมีอธิการบดี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง เสริมสร้ามธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

 

          นอกจากนี้ พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย และ นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" กับ "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ" ในการพัฒนางานวิชาการและแนวทางการดำเนินการด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนาสร้างเสริมบุคลากรด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี กับผู้แทน ป.ป.ท. เป็นผู้ลงนาม

              หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี และ นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการ ป.ป.ท. ได้ร่วมกันเปิดสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ ส่วนหน้า ณ อาคาร ๒๓ A ภายในพื้นที่มหา