• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เอกสารเผยแพร่


รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รอบ 6 เดือน แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานสรุปกิจกรรม การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เล่มรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่เมื่อ 2021-06-21 11:57:56

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 2021-05-12 15:04:18

การระดมความคิดเห็น กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13