• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170, 1171, 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เอกสารเผยแพร่

การระดมความคิดเห็น กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 2021-03-24 11:07:05

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 2021-03-24 11:06:01

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ 2021-03-24 11:05:29

คู่มือ ITA

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เผยแพร่เมื่อ 2021-03-23 23:45:36