• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เอกสารเผยแพร่


รายงานผลการกำกับติดตามการเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการกำกับติดตามการเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รอบ 6 เดือน แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รอบ 6 เดือน แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)

เผยแพร่เมื่อ 2021-04-26 11:31:03

รายงานผลผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เผยแพร่เมื่อ 2021-04-26 11:29:40

คำสั่ง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม

คำสั่ง ให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมอบรม

เผยแพร่เมื่อ 2021-04-20 13:57:00

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 2021-04-19 16:56:16

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 2021-04-19 16:04:52

คู่มือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 2021-04-19 16:02:04