• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เอกสารเผยแพร่


การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

รายงานผล การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ 2021-04-26 16:43:56

รายงานผลดารติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

รายงานผลดารติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ 2021-04-22 15:44:17