• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เอกสารเผยแพร่


รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 2021-07-23 15:25:06

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.4)

เผยแพร่เมื่อ 2021-07-23 15:24:40

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 ฉบับหลังรับการประเมิน

คุณสมบัติผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการประเมิน TQR

แนวปฏิบัติ-การประกันคุณภาพ-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประกันคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี