• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เอกสารเผยแพร่


รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 ฉบับหลังรับการประเมิน

คุณสมบัติผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการประเมิน TQR

แนวปฏิบัติ-การประกันคุณภาพ-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประกันคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี